Skip to content
Stichting Asterales
Koninginnegracht 19
2514 AB ’s-Gravenhage

T:            0703122480
E:            bestuur@asterales.org
W:          www.asterales.org
KvK:       67781233
RSIN:     857171689

Stichting Asterales is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ingeschreven in de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 67781233 en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitdragen van haar missie, namelijk: Het bevorderen en ondersteunen van initiatieven in cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek, vormgeving en zorg, alles in de ruimste zin des woords en met name gericht op jeugd en jong volwassenen.

Doelstellingen

 1. Het financieel of op andere wijze ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen, welke instellingen actief zijn voor jeugd en jong volwassenen op het gebied van cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek, vormgeving en zorg, alles in de ruimste zin des woords, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving) en schenkingen (in welke vorm dan ook) alsmede het aanvragen van subsidies;
  b. het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van initiatieven om exposities, voorstellingen, onderzoek en andere activiteiten te bewerkstelligen;
  c. het verwerven en beschikbaar stellen van kennis en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
  d. het (her)beleggen van het beschikbare vermogen;
  e. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Te downloaden door hier te klikken.

Financiële Prognose 2020 – 2022
Stichting Asterales verwacht voor de jaren 2018-2020 de volgende inkomsten, uitgaven en kosten te hebben.

 

 

 

Bestuur en Functies
· de heer A. SALZER LEVI, voorzitter;
· de heer M.J. VAN WULFFTEN PALTHE, penningmeester;
· mevrouw M.E. JAWORSKA, secretaris.
De bestuurders ontvangen geen beloning, maar kunnen wel een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie alsmede een vacatiegeld.

Financieel
Jaarrekening 2019

Back To Top